Bài 2: Hệ thống có bộ nhớ chính kích thước 512 Mbytes, kích thước cache memory là 64 Kbytes. Biết 1 block = 16 bytes. Dùng phương pháp ánh xạ trực tiếp. Hãy :

a)       Xác định các chỉ số w,s,r . Giải thích .

b)       Xác định chỉ số dòng trên cache đang lưu các block có địa chỉ sau : F00001016, FEECBA016, ABCDEF016.

 

 Có bác nào giúp em thông qua câu này với ạ.