Thư viện này rất hay cho việc tạo Alert, các bạn xem tại SweetAlert