Thư viện miễn phí và rất hay để tạo push notification
https://onesignal.com/