HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Laravel - Hướng dẫn Convert Database mySQL sang Migration dùng Plugin Xethron/migrations-generator

 • 40 lượt xem
 • Trả lời cuối 14 Tháng Tư 2017
 • Đã được giải quyết
Nhân Võ # 14 Tháng Tư 2017

Laravel - Hướng dẫn Convert Database mySQL sang Migration dùng Plugin Xethron/migrations-generator

Nhân Võ # 14 Tháng Tư 2017

Áp dụng từ bản 5. trở lên.

1. Sử dụng cmd để cài đặt Plugin: composer require --dev "xethron/migrations-generator".

2. Vào config/app.php và thêm 2 dòng sau vào providers section:

Way\Generators\GeneratorsServiceProvider::class,
Xethron\MigrationsGenerator\MigrationsGeneratorServiceProvider::class,

3. Vào app/Providers/AppServiceProvider.php thêm đoạn sau vào phương thức register():

public function register()
{
  if ($this->app->environment() !== 'production') {
    $this->app->register(\Way\Generators\GeneratorsServiceProvider::class);
    $this->app->register(\Xethron\MigrationsGenerator\MigrationsGeneratorServiceProvider::class);
  }
  // ...
}

4. Để sử dụng ta vào cmd chạy lệnh sau: 

php artisan migrate:generate table1,table2,table3,table4,table5 

Như vậy là đã hoàn thành việc convert mySQL -> Migration của Laravel.

 

Nguồn: https://github.com/Xethron/migrations-generator

 • Thích bởi
 • Kiệt Tấn Lê
Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH