HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Generate barcode using javascript

  • 32 lượt xem
  • Trả lời cuối 19 Tháng Giêng 2017
Kiệt Tấn Lê # 19 Tháng Giêng 2017

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/jsbarcode/3.5.8/JsBarcode.all.min.js"></script>
<svg id="barcode"></svg>

<script>
JsBarcode("#barcode", "I am a barcode generator");
</script>

</body>
</html>


Kiệt Tấn Lê # 19 Tháng Giêng 2017

Website : http://lindell.me/JsBarcode/

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH