Các bạn tìm hiểu về firebase nhé, một cơ sở dữ liệu thời gian thực, không cần cài đặt, chỉ cần có internet là chạy được, NoSQL firebase.google.com