HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Create SQL log query in Laravel

 • 6 lượt xem
 • Trả lời cuối 08 Tháng Ba 2018
 • Đã được giải quyết
Kiệt Tấn Lê # 08 Tháng Ba 2018

Tìm đến file app/Provicers/AppServiceProvider.php, copy và paste đoạn code sau vào public function boot()

\DB::listen(function ($sql) {

    foreach ($sql->bindings as $i => $binding) {
      if ($binding instanceof \DateTime) {
        $sql->bindings[$i] = $binding->format('\'Y-m-d H:i:s\'');
      } else {
        if (is_string($binding)) {
          $sql->bindings[$i] = "'$binding'";
        }
      }
    }

    // Insert bindings into query
    $query = str_replace(array('%', '?'), array('%%', '%s'), $sql->sql);

    $query = vsprintf($query, $sql->bindings);

    // Save the query to file
    $logFile = fopen(
      storage_path('logs' . DIRECTORY_SEPARATOR . date('Y-m-d') . '_query.log'),
      'a+'
    );
    fwrite($logFile, date('Y-m-d H:i:s') . ': ' . $query . PHP_EOL);
    fclose($logFile);
    });

Kiệt Tấn Lê # 08 Tháng Ba 2018

Log sẽ được lưu tại thư mục storage/logs/{yyyy-mm-dd}_query.log. Tức kà mỗi ngày sẽ có 1 log query khác nhau. 

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH