Công cụ vẽ online, có nhiều đạng sơ đồ

https://www.draw.io/