Công cụ rất hay để thiết kế web và ứng dụng. Không cần photoshop.

https://www.uxpin.com/